Mgr. EVA ČECHOVÁ

překladatelka a tlumočnice
pro jazyk německý a český

(in Tschechien anerkannte
Gerichtsübersetzerin und -Dolmetscherin
für die deutsche und tschechische Sprache)
+420 723 48 48 00
e-mail: ceeva@post.cz
Překladům, úředním překladům němčiny
(info k náležitostem úředního překladu viz níže)
a obchodnímu tlumočení se v Brně věnuji již řadu let,  navštěvuji odborné semináře určené zejména pro tlumočníky a překladatele němčiny.
Jako OSVČ a soudní tlumočnice mám
v oblasti překladů a obchodního i úředního tlumočení bohaté zkušenosti.
Tlumočnickou a překladatelskou činnost provádím osobně v Brně - Bohunicích.

Nabízím své služby při tlumočení obchodních partnerů hovořících německy např.:

 • na veletrzích,
 • na obchodních schůzkách,
 • při školení v továrním, podnikovém provozu,
 • při firemním jednání, poradách,
 • u státních institucí,
 • u notáře apod.

Věnuji se úředním (soudním) překladům němčiny a překladům určitých oblastí, potvrzení, dokumentů a listin (nejen matričních) různého druhu:

 • úředním překladům němčiny opatřeným tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem
 • technických zpráv, obchodní korespondence,
 • nabídkových řízení, veřejných zakázek,
 • smluv, stavební a projektové dokumentace,
 • norem, manuálů, popisů zařízení, pokynů, listů, průkazů, osvědčení
 • stavebních deníků, protokolů z porad a kontrolních dnů stavebních firem,
 • soudních rozsudků, notářských protokolů, různých úředních dokumentů, výpisů
 • reklamací,
 • registrací, znaleckých posudků,odhadů nemovitostí,
 • zpráv pro pojišťovny,
 • ekonomických auditů,
 • účetních výkazů, potvrzení, vysvědčení, osvědčení, certifikátů apod. 
  po domluvě

Překlady příslušných listin, úřední překlady němčiny mohu doplnit i tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem, a to pro případ ověření shody překladu s originálem
CZ – DE - CZ. 

      K apostilaci  listin včetně překladu viz info níže. 

Úřední překlady z němčiny do češtiny a naopak
Amtliche Übersetzerin und Dolmetscherin
für Deutsch-Tschechisch

Jedná se o překlady vyžadující dodržování určitých úředních postupů podle zákona.
Přeložené dokumenty se sešívají s originálem nebo nejlépe
s notářsky ověřenou kopií
překládané listiny a jsou opatřeny doložkou a mým kulatým razítkem 
 překladatelky 
registrované v seznamu soudních překladatelů a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky, přičemž konkrétní překladatelský /tlumočnický úkon je evidován
pod evidenčním číslem v tlumočnickém deníku. Ověření kopie listiny určené k úřednímu překladu lze eventuálně v určitých případech nechat provést 
na kontaktním místě na poště apod.
Úřední překlady z němčiny do češtiny a naopak Brno město, Brno a okolí, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Štýřice, Bosonohy, Kohoutovice a.j.

Doplňujicící základní informace jak postupovat při ověřování především matričních listin (rodný list, oddací list, úmrtní list apod.) určených 
k překladu pro matriky do/ze zahraničí.
Matriční listiny a různá osvědčení
v češtině přímo vyhotovené
na matrice obsahují  v současné době kontrolní číslo zúčtovatelného tiskopisu.

Důležité informace
k vidimaci listin

(zdroj Magistrát města Brna):

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-informacni-stredisko/overovani-dokumentu-vidimace-legalizace/

Viz odkaz a kontakt na Zvláštní matriku
v Brně
(Verweis auf das  Auslandstandes-amt in Brünn (Sonderpersonenstands-register)

http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti

Všeobecně:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-spravnich-cinnosti/potrebuji-si-vyridit/obecne-Informace/doklady-vystavene-v-zahranici/

MZV k ověřování listin - odkaz:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html

 

CZIN.eu

(Úřední) Překlady němčiny

Mgr. Eva Čechová
Ukrajinská 545/19
Brno - Bohunice
62500
Česká republika
IČ:
665 11 313
DIČ
Kamínky 551/3a, 634 00 Brno 634 00 Brno-Nový Lískovec - trolejbusem č. 26 a 25 z Mendlova náměstí směr Kamenný vrch

Profesionální přístup

 • DLOUHOLETÁ PRAXE
 • SPOLEHLIVOST
 • DOBRÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
  (10 minut rychlotramvají
  č. 8 od hl. nádraží
  ,
  15 minut z ulice Česká
  přes ulici Husovu (Magistrát města Brna a Zvláštní matrika (Auslandsstandesamt)
  tramvají č. 6 směr Česká -Husova - Starý Lískovec  (5 minut od zast. Krematorium)
  konečná autobusu MHD č. 69 Bosonohy- Univerzitní Kampus - Kaufland/Kejbaly - Ukrajinská -
 • Velké parkoviště před domem
  (naproti konečná autobusu MHD č. 69), 
  kousek od Vídeňské ulice  (příjezdová komunikace z Vídně) a Jihlavské ul.,
  s nedalekým výjezdem
 • na dálnici D1 a D2
  směr Praha - Vyškov - Olomouc -- Ostrava - Vídeň - Bratislava
 • Nedaleko velké světelné křižovatky Bosch/Ford/Kaufland směrem
  z centra kolem krematoria nahoru
  odbočit z Jihlavské na Ukrajinskou 2x  doleva.

 

Dodací termíny a způsob převzetí a předání zakázky
dle dohody:

Předání osobně (týká se především úředních překladů, kde je nutné listinu svazovat s překladem),
nebo dle přání zákazníka
e-mailem (týká se prostých překladů
bez tlumočnické doložky),
a to s podmínkou úhrady  bankovním převodem předem, možné je i po úhradě předem zaslat vyhotovený úřední překlad doporučenou poštou zpět adresátovi
vždy dle konkrétní domluvy

ČR/Tschechien
Brno-město  Bohunice 

Nový a Starý Lískovec
Štýřice
  Kohoutovice
Bosonohy
  Brno-venkov
Brno a okolí a.j.
Brünn-Stadt
und Brünn-Großraum

 

 

Kontaktní formulář/Vaše poptávka

 

Úřední ověření překladu
z češtiny/do němčiny a naopak

překladatelské služby NĚMČINA, překladatelství němčiny, překladatelé, překlady, tlumočení, němčina, soudní tlumočnice, soudní překladatelka němčiny, technické překlady, stavebnictví, právní překlady, úřední překlady, soudní tlumočení do němčiny z němčiny, ověřené překlady, překlady a tlumočení Brno, Bohunice, Nový Lískovec, překlady s tlumočnickou doložkou, úřední překlady, Tschechisch, Deutsch, amtliche Übersetzungen ins Tschechische, Gerichtsdolmetscher, tschechischer amtlicher Übersetzer und Dolmetscher 

Apostille (zdroj Ministerstvo zahraničních věcí):

Apostilace českých listin
pro jejich použití ve smluvních státech Haagské úmluvy

Apostilaci úředních listin provádí Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulárních činností – referát legalizace. Ministerstvo zahraničních věcí vydává apostily pouze v českém jazyce.

Ve vztahu k cizině nelze používat listiny vystavené nebo ověřené kontaktními místy Czech POINT. Ty jsou zatím určeny jen pro vnitrostátní použití. Listiny, které mají být opatřeny apostilou, je proto nutné získat přímo na tom úřadě, který má danou agendu na starosti. Výjimku tvoří výpisy z rejstříků pořízené u notáře, které lze apostilovat na Ministerstvu spravedlnosti (viz výše).

Czech POINTy najdete na obecních a krajských úřadech, vybraných poštách, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a v kancelářích notářů.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly.  

Apostilace mnohých listin vyžaduje předchozí ověření jiným, zpravidla ústředním orgánem nadřízeným orgánu, který listinu vydal.